Nieuwsbrief Huis voor Klokkenluiders - december 2023

Huis voor Klokkenluiders en MKB-Nederland slaan handen ineen voor integriteitsbevordering

Het Huis voor Klokkenluiders en MKB-Nederland gaan gezamenlijk ondernemers in het mkb helpen om te voldoen aan de Wet bescherming klokkenluiders. Die wet verplicht organisaties met 50-249 werknemers vanaf 17 december een interne meldregeling te hebben. Voor grotere organisaties gold die regel al, net als voor organisaties met minder dan 50 werknemers in specifieke sectoren, zoals de financiële sector. Ongeveer de helft van de mkb-bedrijven met meer dan 50 werknemers in dienst, heeft nog geen meldregeling.

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, ontving op vrijdag 15 december uit handen van Peter van der Meij, vicevoorzitter van het Huis voor Klokkenluiders, een position paper, met daarin informatie over het huidige integriteitsbeleid in het mkb en handvatten voor de bevordering ervan. Samen met andere organisaties, zoals koepels en brancheverenigingen, maken de partijen een plan van aanpak om integriteit te bevorderen. En ook al geldt de wet niet voor bedrijven met minder dan 50 werknemers, is het ook voor hen verstandig om hier aandacht en zo mogelijk beleid op te hebben. 

Lees het volledige bericht en download de brochure.

Week van de Integriteit: hoe andere organisaties communiceren over integriteit

Van 1 tot en met 8 december vond de ‘Week van de Integriteit’ plaats. Het doel van deze week is om de uitwisseling van kennis te bevorderen en het debat over integriteit op de werkvloer en in de bestuurskamer te stimuleren, bij alle soorten organisaties. Sommige organisaties grepen deze week aan om dat intern te doen, anderen organiseren activiteiten, zoals openbare webinars of podcasts of stellen materialen beschikbaar.

Speciaal voor de ‘Week van de Integriteit’ heeft het Huis voor Klokkenluiders vijf integriteitsprofessionals uit het bedrijfsleven, de overheid, de vakbeweging en de wetenschap gevraagd hoe zij integriteitscommunicatie verankeren binnen hun eigen organisatie of de organisaties waar zij geregeld komen. De interviews zijn gebundeld in één artikel, ter inspiratie voor andere organisaties.

Lees het volledige artikel.

Derde bijeenkomst met praktijkbeoefenaars: levendige uitwisseling van ervaringen met de nieuwe wet

Op 24 oktober organiseerde het Huis voor Klokkenluiders voor de derde keer een bijeenkomst voor juristen die zich in de praktijk bezighouden met klokkenluidersproblematiek. Doel van de bijeenkomst was vooral het uitwisselen van ervaringen met de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders (Wbk).

Onder de deelnemers waren vooral advocaten, maar ook wetenschappers en vertrouwenspersonen. Uit hun ervaringen blijkt dat het voor werknemers ook met de Wbk vaak nog onduidelijk is wanneer er sprake is van maatschappelijke misstand. De wet biedt daarvoor een aantal criteria, maar in de praktijk blijft het lastig om te bepalen wanneer een situatie onder die noemer valt. Het Huis benadrukte daarom dat een werknemer die wil gaan melden het beste in een zo vroeg mogelijk stadium contact kan opnemen met een adviseur van het Huis.

De meeste aanwezigen waren positief over het verschuiven van de bewijslast in gerechtelijke procedures. In de Wbk staat nu dat de benadeling van een werknemer tijdens en na een melding vermoed wordt het gevolg te zijn van de melding. Het is aan de werkgever aan te tonen dat het anders is. In de praktijk lijkt dit al effect te hebben zo bleek uit de ervaringen in de zaal.

Verder kwam naar voren dat het melden via een meldregeling en het doen van intern onderzoek soms nog onduidelijkheden oplevert. Waar moet een meldregeling bijvoorbeeld minimaal aan voldoen en op welke manieren kun je melden? En aan welke voorwaarden moet intern onderzoek door de werkgever voldoen? Het Huis stelt een aantal brochures beschikbaar die antwoord geven op dit soort vragen. Deze zijn te vinden op www.huisvoorklokkenluiders.nl. 

De volgende bijeenkomst zal in maart plaatsvinden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via contact@huisvoorklokkenluiders.nl.

Column | Huis voor Klokkenluiders: maatwerk met meerwaarde

Regelmatig ontvangt het Huis voor Klokkenluiders vragen over hoe het Huis omgaat met melders die een verzoek tot onderzoek doen. Wanneer wordt een verzoek gehonoreerd en om welke redenen gebeurt dat bijvoorbeeld niet? Vaak wordt slechts gekeken naar de gepubliceerde rapporten, terwijl er op de achtergrond heel veel (in een vertrouwelijke omgeving) gebeurt.

Voor de nieuwsbrief van LVV-online schreef Martine Bouman, Bestuurder Onderzoek van het Huis, onderstaande column, waarin zij uitlegt hoe de afdeling onderzoek werkt en wat haar visie op onderzoek is.

Lees de volledige column op onze LinkedIn-pagina.

Hoe bouw je aan integriteit binnen je organisatie? Download de gratis nieuwe brochure ‘Integriteit in de Praktijk - Integere cultuur’

Steeds meer organisaties onderkennen het belang van een open en integere cultuur. Ze beseffen dat dit onontbeerlijk is voor het functioneren van de organisatie. Als er voldoende aandacht is voor de ontwikkeling van een goede werkcultuur doen medewerkers hun werk beter en met meer plezier. Medewerkers ervaren dan minder stress en hebben meer vertrouwen, zowel in elkaar als in de organisatie.

De gratis brochure Integriteit in de Praktijk - Integer cultuur is een handreiking voor organisaties voor de (door)ontwikkeling van een open en ethische cultuur. Deze brochure biedt specifieke aandacht voor het model Integriteit infrastructuur, een praktisch model voor bouwen aan integriteit.

Download de gratis brochure hier.

Nieuwe voorlichtingsfilm ministerie BZK voor bedrijven over de Wbk

Vanaf 17 december 2023 gelden er voor bedrijven met 50 tot 249 werknemers nieuwe regels waar de interne meldregeling voor vermoedens van misstanden aan moet voldoen. Deze regels staan in de Wet bescherming klokkenluiders. In deze animatie, bestemd voor bedrijven, wordt uitgelegd wat er gaat veranderen en hoe u bepaalt of uw bedrijf aan de nieuwe wet voldoet.

Bekijk de animatiefilm op www.wetbeschermingklokkenluiders.nl.