Heeft u een klacht?

Via een beveiligde internetomgeving kunt u een klacht indienen.

Wilt u naar aanleiding van een al ingediende klacht aanvullende documenten sturen? Klik dan op klacht aanvullen.

U kunt uw klacht of aanvullende documenten ook per post versturen naar:

Huis voor Klokkenluiders
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 85680
2508 CJ Den Haag

Vermeld in uw schriftelijke klacht in ieder geval de volgende gegevens:

  • uw naam
  • uw adres
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres (indien beschikbaar)
  • de datum
  • een omschrijving van de gedraging waarover u klaagt
  • de naam van degene(n) tegen wie de klacht is gericht

Wat gebeurt er met uw klacht?

Het Huis voor Klokkenluiders neemt zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw klacht telefonisch contact met u op om te kijken of we uw klacht direct mondeling kunnen oplossen. Lukt dat niet, dan krijgt u schriftelijk bericht dat we uw klacht verder gaan behandelen. We streven ernaar om uw klacht binnen zes weken af te handelen. Mocht dat niet haalbaar zijn, dan laten wij u dat weten.

Hoorzitting

De medewerker over wie u klaagt, krijgt uw klacht te zien en de kans om hierop te reageren. Wij laten u deze reactie weten. U krijgt ook de mogelijkheid uw klacht toe te lichten tijdens een hoorzitting bij het Huis voor Klokkenluiders. Van deze hoorzitting wordt een verslag gemaakt.

Klachtbehandelaar

Uw klacht wordt behandeld door een persoon die niet betrokken was bij de gedraging waarover u klaagt. Het Huis voor Klokkenluiders kan, indien het dit noodzakelijk acht, een klachtadviespersoon of klachtadviescommissie belasten met de behandeling van en de advisering over uw klacht.

Nationale ombudsman

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door het Huis voor Klokkenluiders? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

Algemene wet bestuursrecht

De procedure zoals hierboven beschreven, is in overeenstemming met hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

Klachtenregeling

Voor meer informatie over de behandeling van klachten door het Huis voor Klokkenluiders kunt u hieronder de klachtenregeling van het Huis voor Klokkenluiders downloaden.

Wet open overheid

De beslissingen op een klacht die na 1 november 2023 zijn ingediend, worden geanonimiseerd en op grond van de Woo actief openbaargemaakt via informatie over de Woo en de Woo-index .