De Wet open overheid (Woo) verplicht overheidsorganisaties zoals de het Huis voor Klokkenluiders om zo veel mogelijk informatie openbaar te maken. 

Naast de door ons zelf (actief) gepubliceerde informatie, mag iedereen ons ook om informatie vragen (passief). Dit kan door het indienen van een Woo-verzoek. Uitgezonderd daarvan is informatie over zaken die bij het Huis in behandeling zijn. Op deze webpagina van  de Rijksoverheid vindt u alle informatie over de precieze werking van de Woo.

Duidelijke omschrijving van gewenste informatie

Wij vragen u om bij het indienen van een verzoek met enkele zaken rekening te houden:

  • Stelt u uw verzoek zo specifiek mogelijk op. Vermeld bijvoorbeeld welke zoektermen wij kunnen gebruiken of welke documenten u voor ogen heeft (notulen, memo’s, verslagen). Als uw verzoek te algemeen geformuleerd is, dan krijgt u binnen 2 weken na ontvangst de gelegenheid om het verzoek nader te preciseren. Als het daarna nog niet voldoende precies is dan kunnen wij uw verzoek afwijzen. Wij zullen u daarover dan binnen 2 weken schriftelijk informeren.
  • Houdt er rekening mee dat als uw verzoek wordt ingewilligd, dat zowel het Woo-verzoek als de gevraagde informatie voor iedereen publieke toegankelijk wordt via onze website en via de Woo-index.

Hoe kunt u een Woo-verzoek indienen?

Een Woo-verzoek dient u bij voorkeur digitaal in via contact@huisvoorklokkenluiders.nl.
Als u een verzoek mondeling doet, kunnen wij u vragen om dit alsnog (ook) per-mail in te dienen. Denkt u bij het digitaal indienen van een verzoek aan het volgende:

  • Het verzoek moet ondertekend zijn met een handtekening die u fysiek gezet heeft. U kunt bijvoorbeeld een verzoek printen, dat document ondertekenen en dan inscannen. Ook kunt u een foto van uw handtekening maken en die in het document plakken en van het geheel een pdf maken.
  • Het verzoek moet u in pdf-format als bijlage aan de e-mail toevoegen.
     

U kunt uw Woo-verzoek ook per post indienen. Dan stuurt u uw verzoek naar:
Huis voor Klokkenluiders
o.v.v. Woo-verzoek
Postbus 85680
2508 CJ Den Haag
 

Overzicht klachtafhandeling in het kader van de Woo

In het kader van de Wet open overheid publiceert het Huis voor Klokkenluiders actief een overzicht van de sinds 1 november 2023 ingediende klachten en de afhandeling daarvan op de website. Een actueel overzicht van de klachtafhandeling vindt u hier.