Privacy - algemeen

Vertrouwelijkheid is ons veel waard. Hieronder leggen we uit hoe we omgaan met uw privacy.

In deze privacyverklaring leggen wij uit wat het Huis voor Klokkenluiders doet en hoe het Huis daarbij omgaat met uw persoonsgegevens. Dus hoe we ons houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 

Wat doet het Huis voor Klokkenluiders?


Advies als u een misstand vermoedt

U kunt advies en hulp krijgen bij het doen van een klokkenluidersmelding. U kunt  telefonisch contact opnemen en/of u kunt via een beveiligde link op de website een adviesverzoek indienen. Telefonisch kunt u anoniem blijven, als u dat wilt. Maar als u via de website om advies vraagt, zult u in ieder geval een e-mailadres moeten achterlaten. Want dan kan het Huis contact met u opnemen over uw verzoek.

Onderzoek

Het Huis kan op basis van een schriftelijk verzoek een onderzoek instellen naar een klokkenluidersmelding en/of naar de bejegening door de werkgever naar aanleiding van een klokkenluidersmelding. Dat kan niet anoniem. U bent wettelijk verplicht om op dit verzoekschrift uw naam en adres te vermelden. Het Huis maakt de identiteit van adviesaanvragers en verzoekers alleen bekend (bij werkgevers) als de adviesaanvragers en verzoekers daar in toestemmen. Het eindrapport van een onderzoek wordt geanonimiseerd op de website van het Huis geplaatst.

Integriteit bevorderen

Het Huis draagt bij aan preventie van integriteitsschendingen, onder meer door het ontwikkelen van handreikingen en praktische instrumenten voor werkgevers, het geven van voorlichting en het (in opdracht van het Huis) laten uitvoeren van verkenningen en studies. U kunt telefonisch of via de e-mail contact opnemen voor het stellen van vragen over bijvoorbeeld de interne meldregeling en vertrouwenspersonen en/of voor het toesturen van informatie.

Bij het uitvoeren van bovengenoemde taken gaat het Huis strikt vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Het waarborgen, beschermen en handhaven van uw privacy staat voorop. Alleen de medewerkers voor wie dit uit hoofde van hun functie noodzakelijk is, hebben toegang tot uw  persoonsgegevens. Wanneer de aard van de melding of het (verzoek tot) onderzoek het noodzakelijk maakt dat wij bijzondere persoonsgegevens van u verwerken (zoals bijvoorbeeld etniciteit, geloof of medische gegevens), dan zullen wij dit alleen doen op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.