Hier leest u het officiële bestuursreglement van het Huis voor Klokkenluiders.

Bestuursreglement


Het bestuur van het Huis voor Klokkenluiders,

Gelet op artikel 3h van de Wet Huis voor klokkenluiders;

Gezien de goedkeuring van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 mei 2018;

Besluit:

Artikel 1 Definities

In dit bestuursreglement wordt verstaan onder:

a. de wet: de Wet Huis voor klokkenluiders;
b. het Huis: het Huis voor Klokkenluiders, bedoeld in artikel 3 van de wet;
c. het bestuur: het bestuur van het Huis, bedoeld in artikel 3b, eerste lid van de wet;
d. de Minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2 Bestuur

De voorzitter roept het bestuur in vergadering bijeen en leidt de vergadering.
De voorzitter wijst een van de andere bestuursleden aan als plaatsvervangend voorzitter.
De voorzitter wordt bij zijn afwezigheid vervangen door een plaatsvervangend voorzitter en deze plaatsvervangend voorzitter kan in die hoedanigheid alle taken uitoefenen die de voorzitter op grond van dit bestuursreglement toekomen.
Het bestuur ziet toe op de eenheid van het Huis.

Artikel 3 Algemeen Secretaris

De Algemeen Secretaris geeft leiding aan het bureau, bedoeld in artikel 3d van de wet.
De Algemeen Secretaris neemt deel aan de bestuursvergaderingen en heeft daarbij een adviserende rol.

Artikel 4 Bestuursvergaderingen

Het bestuur komt ten minste eenmaal per maand in vergadering bijeen en overigens zo vaak als een goede taakuitvoering dit noodzakelijk maakt. De vergadering is niet openbaar.
De Algemeen Secretaris stelt, na overleg met de voorzitter, de agenda samen en draagt zorg voor de rondzending van de uitnodigingen, de agenda en de overige voor de vergadering bestemde stukken. Voor de vergadering bestemde stukken kunnen worden nagezonden.
Het bestuur kan personen die geen lid zijn, uitnodigen om een bepaald onderdeel van de vergadering bij te wonen.

Artikel 5 Besluitvorming

Ieder bestuurslid heeft één stem.
Het bestuur neemt besluiten bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

Artikel 6 Verschoning

Een bestuurslid kan zich verschonen indien hij van mening is dat zijn onpartijdigheid bij een bepaalde aangelegenheid in de bestuursvergadering in het geding zou kunnen zijn. Indien hij zich verschoont, doet hij hiervan mededeling aan de voorzitter dan wel, in het geval van de voorzitter, aan de plaatsvervangend voorzitter. Indien een bestuurslid van mening is dat de onpartijdigheid van een ander bestuurslid bij een bepaalde aangelegenheid in de bestuursvergadering in het geding zou kunnen zijn of dat de schijn van partijdigheid de taakvervulling van het Huis met betrekking tot die aangelegenheid in de bestuursvergadering kan schaden, kan de voorzitter besluiten dat een bestuurslid zich hiervan dient te verschonen. Indien de in het eerste of het tweede lid beschreven situatie zich voordoet, neemt het desbetreffende bestuurslid geen deel aan de behandeling van en de besluitvorming over de desbetreffende aangelegenheid in de bestuursvergadering. Daarvan wordt mededeling gedaan in het verslag.

Artikel 7 Verslaglegging

De Algemeen Secretaris draagt zorg voor de verslaglegging van de vergadering. Het verslag bevat ten minste:
a. een opgave van de aanwezige personen;
b. de onderwerpen die ter vergadering zijn behandeld;
c. zo nodig een voor goed begrip van hetgeen is besloten noodzakelijke, korte weergave van de gevoerde discussie;
d. een lijst van de genomen beslissingen en actiepunten.

Een bestuurslid dat zich niet kan verenigen met een genomen beslissing, kan daarvan een met redenen omklede aantekening in het verslag doen opnemen. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering na verzending, door het bestuur al dan niet gewijzigd vastgesteld.

Artikel 8 Werkwijzen

Het Huis beschrijft zijn werkwijzen in een Onderzoeksprotocol en Adviesprotocol en publiceert deze protocollen in de Staatscourant en op zijn website.

Artikel 9 Mandaat

Het bestuur stelt een mandaatregeling vast.

Artikel 10 Klachtrecht

Het bestuur stelt een klachtenregeling vast conform hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit bestuursreglement treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 12 Citeertitel

Dit bestuursreglement wordt aangehaald als: Bestuursreglement Huis voor Klokkenluiders. Dit reglement zal worden bekend gemaakt in de Staatscourant.


Vastgesteld op 26 april 2018

Het Huis voor Klokkenluiders,
namens deze,
de voorzitter,

prof. mr. dr. E.R. Muller