Melding en onderzoek

Overweegt u om een melding te doen en/of een onderzoek bij het Huis voor Klokkenluiders aan te vragen? Op deze pagina staat uitgelegd wat u dan kunt doen en wat dat voor u betekent.

Bent u werkgever of getuige en raakt u betrokken bij een onderzoek? Bekijk dan de werkwijze van de afdeling Onderzoek en het Onderzoeksprotocol Huis voor Klokkenluiders.

Melding en onderzoek

Contact opnemen


Advies inwinnen

Overweegt u een melding te doen of een verzoek in te dienen? Dan is het raadzaam eerst informatie in te winnen bij een adviseur van het Huis voor Klokkenluiders.


Melding of verzoek tot onderzoek

U kunt op de volgende manieren een melding doen en/of een verzoek tot een onderzoek indienen:

•    Online een verzoek tot onderzoek indienen  
•    Per e-mail: contact@huisvoorklokkenluiders.nl
•    Per telefoon: 088 – 133 10 00 (Telefoongesprekken worden niet opgenomen, tenzij u toestemming geeft voor een mondelinge melding)
•    Per post: Huis voor Klokkenluiders, Postbus 85860, 2508 CJ  Den Haag  

Stuurt u uw verzoek per post, dan moet daar het volgende in vermeld staan:

•    uw naam;
•    uw adres;
•    wat u meldt of waar u om verzoekt (misstand en/of
      bejegening);
•    wat uw vermoeden is en waarop u dat vermoeden baseert;
•    de naam en het adres van de betrokken organisatie;
•    de status van relevante rechterlijke procedures en eventuele
      uitspraken daarover;
•    de datum van uw verzoek;
•    uw handtekening of die van uw gemachtigde.


Aanvullende informatie sturen

Hier kunt u aanvullende documenten uploaden.
 
Mocht u aanvullende informatie via de post willen (mee)sturen, dan verzoekt het Huis voor Klokkenluiders u om kopieën van het origineel te sturen. Vertrouwelijke informatie kunt u het beste aangetekend versturen.

Meer weten?

Bekijk hier de werkwijze van de afdeling Onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders.

Bekijk hier het Onderzoeksprotocol Huis voor Klokkenluiders.

Let op: de Werkwijze Onderzoek en het Onderzoeksprotocol moeten nog worden aangepast en opnieuw gepubliceerd aan de hand van de inwerkingtreding van de Wet bescherming klokkenluiders.   

Het Huis gaat vertrouwelijk om met uw melding. In onze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Eenieder die betrokken is bij de melding van of het onderzoek naar inbreuk, is verplicht tot geheimhouding van de gegevens met een vertrouwelijk karakter, zoals gegevens over de identiteit van een melder en van degene aan wie de misstand wordt toegeschreven, of informatie over een bedrijfsgeheim.

In geval enig wettelijk voorschrift in het kader van onderzoek door een bevoegde autoriteit, of een gerechtelijke procedure, tot mededeling van de identiteit van een melder verplicht, wordt de melder daarvan vooraf schriftelijk in kennis gesteld, tenzij die informatie het gerelateerde onderzoek of de gerechtelijke procedure in gevaar zou kunnen brengen.