Nederland telde 85 meldingen bij toezichthouders van misstanden omtrent Europese regels in 2023

In 2023 hebben 85 mensen een melding gedaan van een vermoeden van een misstand met betrekking tot Europese regels. De meeste meldingen gingen over de gezondheidszorg en de omgang met persoonsgegevens. De melders krijgen bescherming vanuit de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk). Sinds de invoering van de Wbk vorig jaar februari, kunnen vermoedens van overtreding van bepaalde regels die in de Europese Unie gelden – zogeheten schending van het Unierecht - worden gedaan bij toezichthouders die hier in de wet voor zijn aangewezen.

Onderzoek naar meldingen

17 van de 85 meldingen hebben tot dusverre geleid tot onderzoek, waarvan 6 onderzoeken nog niet zijn afgerond. In enkele gevallen is onderzoek stopgezet omdat de werkgever maatregelen heeft getroffen na de melding. 

Negen wettelijk aangewezen autoriteiten

In de Wbk zijn negen bevoegde autoriteiten aangewezen waar een klokkenluider terecht kan als hij niet intern bij de eigen werkgever wil melden Die negen autoriteiten behandelen de klokkenluider en de melding volgens de regels van de Wbk. Het Huis voor Klokkenluiders draagt namens alle autoriteiten bij aan de rapportage die de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties jaarlijks hierover aan de Europese Commissie moet sturen. Dit is de eerste keer sinds de invoering van de Wbk dat door Nederland is gerapporteerd.     

Naast schending van het Unierecht, kunnen ook andere meldingen van vermoedens van misstanden met maatschappelijk belang bij de aangewezen autoriteiten worden gedaan. Ook met die meldingen en melders wordt volgens de regels van de Wbk omgegaan. In Nederland zijn, naast het Huis voor Klokkenluiders, de Autoriteit Consument en Markt, de Autoriteit Financiële Markten, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens, De Nederlandsche Bank, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Nederlandse Zorgautoriteit daarvoor aangewezen. 

Eerdere berichten hierover:

Negen autoriteiten werken samen aan veilig meldproces voor klokkenluiders