Ook Eerste Kamer akkoord met Wet bescherming klokkenluiders

Op 24 januari 2023 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat de implementatie regelt van de EU-klokkenluidersrichtlijn. Hiermee vervangt de Wet bescherming klokkenluiders de huidige Wet Huis voor klokkenluiders uit 2016.

De Tweede Kamer bracht nog wel een aantal wijzigingen aan in het aanvankelijke wetsvoorstel. Zo kunnen melders ook anoniem melden bij hun werkgever en mogen meldingen alleen met uitdrukkelijke toestemming van de melder naar andere instanties worden doorgezet. Het benadelingsverbod wordt verder uitgebreid naar rechtspersonen die een melder bijstaan. Het Huis voor Klokkenluiders krijgt bovendien de mogelijkheid om in de toekomt sancties op te leggen, een uitdrukkelijke wens van het Huis zelf.

Daarnaast nam de Tweede Kamer nog een aantal moties aan. Vooruitlopend op de instelling van een fonds voor juridische en psychosociale ondersteuning van klokkenluiders wil de Kamer nog voor de zomer van het kabinet horen hoe de financiering van dat fonds eruit komt te zien. Ook wil de Kamer dat de evaluatie van de lopende pilots voor psychosociale en juridische ondersteuning van melders tussentijds plaatsvindt, in plaats van aan het einde van de looptijd van twee jaar. Tot slot wil de Kamer dat het kabinet voortvarend aan de slag gaat met een vereenvoudiging van de nu aangenomen wet en dat het de Kamer informeert over de vorderingen daarin.