Eerherstel voor klokkenluider na bemiddeling door Huis

Het ministerie van Defensie heeft excuses aangeboden aan een werknemer, nadat deze was benadeeld als gevolg van het melden van diverse interne misstanden. Ook zijn er afspraken gemaakt over het loopbaanperspectief en eerherstel van de werknemer en over compensatie voor geleden schade. Deze uitkomst kwam onder meer tot stand door bemiddeling van het Huis voor Klokkenluiders.

Diverse meldingen en onderzoeken

Vanaf 2014 deed de werknemer meerdere interne meldingen over uiteenlopende misstanden en  incidenten binnen zijn organisatieonderdeel, de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB). Omdat deze meldingen volgens hem niet goed werden onderzocht vroeg de werknemer de Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO) om hier onderzoek naar te doen. Deze oordeelde in 2016 al dat een aantal situaties niet voldoende zorgvuldig en uitputtend was onderzocht en dat in tenminste twee gevallen sprake was van een interne misstand met betrekking tot veiligheidsaspecten. De OIO deed daarbij een aantal aanbevelingen om de misstanden aan te pakken. De OIO is in 2016 opgegaan in het Huis voor Klokkenluiders.

Bemiddeling

Pogingen van beide partijen om de arbeidsverhoudingen te herstellen liepen daarna echter vast, waarna de klokkenluider vroeg om een bejegeningsonderzoek bij het Huis voor Klokkenluiders. Omdat beide partijen openstonden voor een dialoog stelde het Huis een bemiddelingstraject voor. Samen met het Huis zijn er toen afspraken gemaakt over de voorwaarden van het bemiddelingstraject en over de termijn waarbinnen een bevredigende oplossing gevonden zou moeten worden.

Erkenning en eerherstel

Voor de klokkenluider ging het in deze fase vooral ook om erkenning en eerherstel. Die erkenning heeft de werknemer nu ook publiekelijk gekregen van zijn werkgever op de website van de organisatie. Zowel werknemer als werkgever geven aan tevreden te zijn met de uitkomst en willen de zaak nu laten rusten. Ook geeft het ministerie van Defensie aan de uitkomst te gebruiken voor het versterken van het integriteitsbeleid binnen Defensie. Voor het Huis voor Klokkenluiders geldt bemiddeling als één van de manieren om vaak langdurige, complexe en pijnlijke klokkenluiderszaken tot een goed einde te brengen. Erkenning en eerherstel van de werkgever richting de werknemer zijn daarbij van groot belang om partijen weer bij elkaar te brengen.