Nieuwe toekomstvisie Huis voor Klokkenluiders

Bestuur en directie van het Huis voor Klokkenluiders willen het Huis maken tot een autoriteit voor integriteit en klokkenluiden. Een autoriteit waar op gezaghebbende wijze, met kennis van zaken en grote betrokkenheid melders van misstanden worden geholpen, die bijdraagt aan het voorkomen, signaleren, oppakken en oplossen van misstanden in werkrelaties en zo de integriteit in de Nederlandse samenleving bevordert. Dat staat in de zojuist uitgebrachte toekomstvisie van het Huis voor Klokkenluiders.

De visie op de toekomstige koers en werkwijze van het Huis is onder meer ontwikkeld aan de hand van de eigen ervaringen en inzichten, alsmede vele interne en externe gesprekken. Met deze visie draagt het Huis bij aan de realisatie van wetgeving die nodig is voor de implementatie van de nieuwe EU- Klokkenluidersrichtlijn. Bij die implementatie worden ook de uitkomsten van de op dit moment lopende evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders betrokken.

Bij het formuleren van de nieuwe toekomstvisie voelt het Huis voor Klokkenluiders zich gesterkt door het advies van de Nationale ombudsman, die wijst op het belang van herbezinning door het Huis en door de wetgever op de positionering, rol en werkwijze van het Huis voor Klokkenluiders.

Drie uitgangspunten

Een maatschappelijke misstand zou volgens het Huis niet het probleem van de melder van die misstand moeten zijn, maar gaat uiteindelijk de samenleving, ons allemaal aan. Daar waar meldingen van misstanden onvoldoende worden opgepakt door organisaties zelf, is het Huis er als vertegenwoordiger van de samenleving.

Het Huis streeft naar de inzet van een brede selectie aan instrumenten en mogelijkheden. Om niet alleen op individueel niveau een meer gelijk speelveld tussen melder en organisatie te creëren, maar om ook op organisatie- en samenlevingsniveau een antwoord te bieden op de uitdagingen van een integere samenleving en de problematiek van klokkenluiden.

De drie uitgangspunten zijn daarbij:

  • Een heldere rol en positie van het Huis in advisering en onderzoek.
  • Vroegtijdig en op maat gekozen optreden door het Huis.
  • Het Huis als centraal kennisinstituut ten behoeve van het Nederlands integriteitssysteem met betrekking tot werkrelaties.

Herkenbaar loket

Er zijn meerdere instanties die meldingen van misstanden kunnen ontvangen. Bestuur en directie van het Huis pleiten ervoor dat het Huis een centrale rol krijgt, waarbij het Huis, naast bevoegde instantie ook als kennis- en expertisecentrum wordt aangewezen.

Door het Huis voor Klokkenluiders aan te wijzen als de centrale autoriteit die de functies van bevoegde autoriteit en informatiecentrum combineert en daarnaast onderzoeken kan uitvoeren, ontstaat een herkenbaar loket waar melders kunnen worden beschermd en werkgevers terecht kunnen met vragen en dilemma’s in verband met integriteit en klokkenluiden.

Download hier de toekomstvisie van het Huis voor Klokkenluiders: