Huis voor Klokkenluiders steunt wetsvoorstel uitbreiding verbod op benadeling klokkenluiders

Ook zzp’ers, vrijwilligers en stagiairs moeten wettelijk bescherming krijgen tegen benadeling door een werkgever voor wie zij werkzaamheden verrichten, als zij een melding doen over een maatschappelijke misstand of een vermoeden daarvan. Zij moeten dezelfde bescherming krijgen als werknemers met een arbeidscontract of een ambtelijke aanstelling. Het Huis voor Klokkenluiders steunt daarom het concept-wetsvoorstel hierover van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Het Huis heeft enkele opmerkingen ingediend als bijdrage aan de internetconsultatie over het voorstel.

Overigens kunnen zzp’ers, vrijwilligers en stagiairs nu al bij het Huis voor Klokkenluiders terecht voor advies of onderzoek, net als werknemers. Het wetsvoorstel gaat over bescherming tegen bijvoorbeeld pesten, ongewenste overplaatsing, berisping of zelfs ontslag als gevolg van het melden van een misstand in de eigen organisatie.

Lees hieronder de brief van het Huis voor Klokkenluiders.