Rechten en plichten

Klokkenluiders en werkgevers hebben rechten en plichten. Door op de juiste manier te handelen, kunt u onaangename verrassingen voorkomen.

Eerst intern melden

Heeft u het idee dat er iets mis is op uw werk? Kaart dat dan eerst intern aan. In de wet staat dat u éérst intern een melding moet doen, voordat u verdere stappen onderneemt. Doet u dat niet, dan is de kans groot dat een externe instantie u niet verder kan helpen met het onderzoeken van de situatie.

Als er 50 of meer mensen binnen uw organisatie werken, dan moet uw organisatie een klokkenluidersregeling hebben. Daarin kunt u lezen bij wie u intern een melding moet doen. Bedenk wel dat een interne melding doen iets anders is dan raad vragen of vertrouwelijk met iemand over uw vermoedens praten.

Er kan natuurlijk een situatie zijn waarin u onmogelijk eerst intern een melding kunt doen. In zo’n uitzonderlijk geval is het belangrijk dat u het Huis voor Klokkenluiders inschakelt. We kunnen u vertrouwelijk adviseren over de manier waarop u dit het beste kunt aanpakken.

Bescherming

Als u de melding op een goede manier doet, mag uw werkgever u niet benadelen. Hij mag u bijvoorbeeld niet ontslaan of op een andere functie plaatsen. Als u denkt dat dit toch gebeurt, kunt u advies vragen bij het Huis. Wij kunnen dan bekijken of het mogelijk  is een onderzoek op te starten naar de manier waarop uw werkgever u behandelt.

Opstellen klokkenluidersregeling verplicht

Bent u werkgever en zijn er bij u ten minste 50 mensen werkzaam? Dan moet er een interne meldregeling ofwel klokkenluidersregeling zijn. In de wet is vastgelegd wat hier in ieder geval in moet zijn opgenomen:

  • op welke manier met de interne melding wordt omgegaan;
  • wanneer er  sprake is van een misstand (met als uitgangspunt de wettelijke definitie daarvan);
  • bij welke functionaris een interne melding gedaan moet worden;
  • dat u vertrouwelijk met de melding omgaat als de melder aangeeft dat hij dat wil;
  • dat uw werknemer een adviseur mag nemen om vertrouwelijk advies in te winnen.

U bent daarnaast verplicht om iedereen die bij u werkt schriftelijk of digitaal te informeren over de hierboven genoemde punten. Daarbij moet u hen ook informeren over de omstandigheden waaronder zij extern een melding kunnen doen, en over de rechtsbescherming bij een melding.

Houd er ook rekening mee dat de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft op de interne meldregeling. Het is aan te raden de ondernemingsraad zo vroeg mogelijk te betrekken bij het maken of aanpassen van de regeling.

Veiligheid bedrijfscultuur

Het bevorderen van een bedrijfscultuur waarbinnen misstanden worden voorkomen, is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Het getuigt van goed werkgeverschap om maatregelen te treffen die de kans op incidenten verkleinen en risico’s verminderen.

Goede afspraken met de arbo-arts, de vertrouwenspersoon en de functionaris waarbij intern gemeld kan worden, zijn belangrijke voorwaarden. Duidelijkheid over ieders rol is belangrijk. Met goede onderlinge afspraken kunt u ziekteverzuim, onrust op de werkvloer en reputatieschade voorkomen.

U kunt ook als werkgever bij het Huis terecht voor voorlichting over het organiseren van een veilige meldcultuur en integere organisatiestructuur.