Informatie voor melders

In sommige gevallen heeft de richtlijn na 17 december 2021 toch directe werking. Dit houdt in dat de beschermingsmaatregelen uit de richtlijn al wel gelden, ook al is de Wet bescherming klokkenluiders nog niet goedgekeurd. 

De beschermingsmaatregelen uit de Europese richtlijn werken rechtstreeks als: 

•    de melding gaat over schending van Europese regelgeving;
•    het gaat om een publieke werkgever zoals het Rijk, de gemeenten,
      provincies, waterschappen of publiekrechtelijke zelfstandige
      bestuursorganen. 

Op deze pagina leest u wat deze beschermingsmaatregelen inhouden en onder welke voorwaarden u hier recht op heeft. 
 

Informatie voor melders