Wet- en regelgeving

Informatie over de Wet Huis voor klokkenluiders en de EU-richtlijn bescherming klokkenluiders

De Wet Huis voor klokkenluiders geldt sinds 1 juli 2016. Deze wet regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen melden. 

Daarnaast is er de Europese richtlijn, die mensen die een misstand melden ‘melders’ noemt, en die hen een betere bescherming biedt in geval van een melding van een inbreuk op het recht van de Europese Unie (ofwel: Unierecht). Bijvoorbeeld op het terrein van volksgezondheid, consumentenbescherming, gegevensbescherming, overheidsopdrachten, financiële diensten, witwaspraktijken, product- en vervoersveiligheid of nucleaire veiligheid. 

Een Europese richtlijn moet door alle lidstaten van de Europese Unie worden omgezet naar nationale wetgeving. Dit betekent dat de regels uit die richtlijn in Nederlandse wetgeving moeten worden vastgelegd. Daarom wordt de Nederlandse Wet Huis voor klokkenluiders gewijzigd in  de ‘Wet bescherming klokkenluiders’. Deze wet zou op 17 december 2021 in werking moeten treden. 

Dit is echter niet het geval omdat het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese richtlijn op dit moment nog in het Nederlandse parlement wordt behandeld. Pas nadat het wetsvoorstel door het parlement is goedgekeurd, treedt de Wet bescherming klokkenluiders in werking. Tot die tijd geldt daarom nog steeds de Wet Huis voor klokkenluiders. 

Let op: in sommige gevallen heeft de richtlijn na 17 december 2021 directe werking. Dit houdt in dat de beschermingsmaatregelen uit de Richtlijn in sommige gevallen al wel gelden, ook al is de Wet bescherming klokkenluiders nog niet goedgekeurd. In welke gevallen dat is vindt u onder Europese richtlijn bescherming klokkenluiders.

Wet Huis voor klokkenluiders 
Informatie over de huidige Wet Huis voor Klokkenluiders.

Europese richtlijn
Gaat de melding over een schending van Europese regelgeving bij een publieke werkgever? Dan zijn sommige bepalingen uit de Europese richtlijn bescherming klokkenluiders al direct van toepassing, ook al is de richtlijn nog niet omgezet in nationale wetgeving.