Internetconsultatie Wijziging Wet Hvk ter implementatie EU-richtlijn voor klokkenluiders

Op 9 september heeft het Huis voor Klokkenluiders gereageerd op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ministerie van BZK) heeft dit wetsvoorstel op 31 juli in een internetconsultatie opengesteld voor reacties vanuit de samenleving, waarvan het Huis gebruik heeft gemaakt. Deze wetswijziging is noodzakelijk om de regels die voortvloeien uit de nieuwe EU Richtlijn in Nederland bij wet vast te leggen.

Volgens het Huis zorgen veel van de voorgestelde wijzigingen voor een verbetering van de bescherming van melders van (vermoedelijke) misstanden en inbreuken op het Unierecht. Toch kan er volgens het Huis meer gedaan kan worden om te handelen naar de letter én de geest van de Richtlijn. In dit document vindt u de uitgebreide reactie van het Huis op het wetsvoorstel.